ZAFERLER DİKKAT! Kurban edilecek hayvan en az kaç yaşında olmalıdır? Sığırları iki yaşına gelmeden kurban etmek caiz midir?

İKİ YAŞINDAN ÖNCE SIĞIR KIRMIZI GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Hz. Peygamber’in (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 5; Nesâî, Dahayâ, 13; İbn Mâce, Edâhî, 7) sünnetiyle tespit ve tespit edilmiştir. Buna göre kameri yıl prensibine göre develerde 5; 2 sığır ve mandada; koyun ve keçilerin 1 yaşında olması gerekmektedir. Ayrıca 6 ayını doldurmuş bir koyun bir yaşındaymış gibi gösterişli ise kurban edilebilir. Koyunlarda bu istisna Hz. Peygamber (s.a.v.)’in “Yaşlı (kurbanı tamamlanmış) hayvanlardan kurban kes. Bulmakta güçlük çekersen, bir ceze’a (altı ayını doldurmuş gösterişli kuzu) kes” buyruğu ile yapılmıştır. (Müslim, Edahi, 13)

İslam alimlerinin çoğunluğu, hadiste ifade edildiği gibi bu istisnanın sadece koyunlar için olduğu konusunda hemfikirdir. Evzâî gibi bazı âlimler, bu hükmün keçi, sığır ve deve ırkları için de geçerli olduğunu belirtmişlerdir (Nevevi, Şerhu Müslim, XIII, 117-118).

Evzâî’nin görüşüne göre bu hükmün diğer hayvanlar için de geçerli olabileceğini iddia edenler olsa da, bu görüşün kuvvetli bir delili yoktur. Çünkü kurban kesmek bir ibadettir. İbadette akıl/içtihad değil nakil/nas esastır. Açık delil bulunan hususlarda muhakeme yapmak söz konusu değildir (Kasani, Bedâi’, V, 69; İbn Abidin, Reddu’l-mukhtâr, IX, 465-466). Nitekim Hz. Peygamber, “Bu ancak sanadır. Senden sonra kimseye de yetmez” buyurdu. (Buhari, Edahi, 8).

Bu açıdan gelişmiş ancak öngörülen yaşı doldurmayan hayvanların koyun örneğiyle karşılaştırılarak kurban edilebileceği bir yaklaşım uygun görünmemektedir.

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.